Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu likwidacji
Funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji

Aktualności

 • 17-10-2017

  Ogłoszenie nr 2 o nowej dacie zakończenia likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji

  Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970, NIP: 527-21-53-832, REGON 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości: 23.456.525,00 zł, opłaconym w całości (dalej „Towarzystwo”), działające jako likwidator BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej: Fundusz) ogłasza niniejszym, że nową datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 31 grudnia 2017 r.

  Przyczyną nie zakończenia procesu likwidacji Funduszu w dniu 31 października 2017 r., są przedłużające się czynności likwidacyjne.

  Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń w przedmiotowej kwestii.

  16-10-2017

  Ogłoszenie nr 1 o nowej dacie zakończenia likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji

  Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970, NIP: 527-21-53-832, REGON 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości: 23.456.525,00 zł, opłaconym w całości (dalej „Towarzystwo”), działające jako likwidator BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej: Fundusz) ogłasza niniejszym, że nową datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 31 grudnia 2017 r.

  Przyczyną nie zakończenia procesu likwidacji Funduszu w dniu 31 października 2017 r., są przedłużające się czynności likwidacyjne.

  Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń w przedmiotowej kwestii.

  27-07-2017

  Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji

  Działając w imieniu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego likwidatorem BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji („Fundusz”), na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm., przedstawiamy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu od dnia 26 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
  zobacz ogłoszenie

  07-07-2017

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działając jako likwidator funduszy BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji oraz BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji sfinalizowało transakcję sprzedaży portfela 11 nieruchomości.

  Transakcja miała miejsce w dniu 29 czerwca 2017 i polegała na zbyciu wszystkich, 30 spółek należących do likwidowanych funduszy. Nabywcą spółek z nieruchomościami był Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wchodzący w skład grupy kapitałowej kontrolowanej przez fundusze inwestycyjne Grupy Elliott oraz Octava S.A. Portfel sprzedanych nieruchomości obejmował 11 budynków biurowych i handlowych: Centrum Krakowska 61, Renaissance Tower, kompleks Eureka Park, Viking House, Rodan, biurowiec Onyx w Krakowie, Media Markt w Chorzowie oraz Carrefour w Bolesławcu.

  Transakcja została zrealizowana po spełnieniu istotnych warunków, w tym po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Strony nie ujawniły wartości sprzedawanych aktywów.

  14-06-2017

  Ogłoszenie nr 2 o nowej dacie zakończenia likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970, NIP: 527-21-53-832, REGON 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości: 23.456.525,00 zł, opłaconym w całości (dalej „Towarzystwo”), działające jako likwidator BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej: Fundusz) ogłasza niniejszym, że nową datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 31 października 2017 r.

  Przyczyną niezakończenia procesu likwidacji Funduszu w dniu 30 czerwca 2017 r., jest niedokonanie zbycia jego aktywów w zakładanym terminie.

  Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń w przedmiotowej kwestii.

  13-06-2017

  Ogłoszenie nr 1 o nowej dacie zakończenia likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970, NIP: 527-21-53-832, REGON 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości: 23.456.525,00 zł, opłaconym w całości (dalej „Towarzystwo”), działające jako likwidator BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej: Fundusz) ogłasza niniejszym, że nową datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 31 października 2017 r.

  Przyczyną niezakończenia procesu likwidacji Funduszu w dniu 30 czerwca 2017 r., jest niedokonanie zbycia jego aktywów w zakładanym terminie.

  Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń w przedmiotowej kwestii.

  02-02-2017

  Informacja o stanie likwidacji funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, o kapitale zakładowym w wysokości 23.456.525,00 zł, w całości opłaconym będący likwidatorem („Likwidator”) BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji („Fundusz”) niniejszym przekazuje do wiadomości informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu.
  zobacz ogłoszenie

  16-12-2016

  Informacja o stanie likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji

  W związku z ogłoszeniem o nowej dacie zakończenia likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej: Fundusz) i określeniem tego terminu na dzień 30 czerwca 2017 r., przedstawiamy poniżej informacje o stanie likwidacji.

  Towarzystwo w chwili obecnej prowadzi rozmowy mające na celu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży aktywów Funduszu, które w ocenie Towarzystwa są na końcowym etapie. Okres do dnia 30 czerwca 2017 r. pozwoli w ocenie Towarzystwa na uzyskanie wymaganych zgód np. w ramach postępowania przez Urzędem ochrony konkurencji i konsumentów i finalizację transakcji oraz dokonanie rozliczeń wierzytelności i zobowiązań Funduszu i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu.

  Istotną okolicznością, która wystąpiła w 4 kwartale 2016 r. i może negatywnie wpłynąć na szybkość likwidacji Funduszu, jest wprowadzenie nowelizacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., w wyniku której począwszy od 2017 r. Fundusz stanie się podatnikiem podatku CIT. Może to się wiązać z wzrostem obciążeń podatkowych Funduszu lub, mając na uwadze fakt rozliczania podatku CIT w cyklach rocznych, koniecznością ponownego przedłużenia działalności Funduszu w celu rozliczenia zobowiązań podatkowych lub ewentualnego uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Towarzystwo prowadzi szczegółowe analizy wpływu przedmiotowych zmian otoczenia prawnego na działalność Funduszu. Informujemy przy tym, że konieczność oczekiwania na zwrot / rozliczenie podatku CIT za rok 2017 może spowodować, że umorzenie certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu nastąpi w roku 2018.

  Towarzystwo zastrzega przy tym, że przedstawione powyżej informacje opierają się na założeniach Towarzystwa przyjętych w oparciu o stan wiedzy oraz ocenę sytuacji na rynku nieruchomości aktualną na dzień jego sporządzania. W związku z powyższym, w przypadku zmiany okoliczności rynkowych, w tym w szczególności odmiennym od zakładanego przebiegu negocjacji z potencjalnym nabywcą aktywów Funduszu, przedstawione powyżej terminy, mogą ulec zmianie.

  Środki pieniężne jakie trafią do Funduszu posłużą w pierwszej kolejności na zapłatę zobowiązań, a pozostałe środki zostaną wypłacone uczestnikom Funduszu. Wypłata środków uczestnikom nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który po otrzymaniu od Likwidatora całości środków, jakie są należne uczestnikom, dokona identyfikacji liczby uczestników oraz posiadanych przez nich certyfikatów, a następnie za pośrednictwem biur maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych dokona wypłaty środków.

  15-12-2016

  Ogłoszenie nr 2 o nowej dacie zakończenia likwidacji BPH FIZ Sektora Nieruchomości

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970, NIP: 527-21-53-832, REGON 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości: 23.456.525,00 zł, opłaconym w całości (dalej „Towarzystwo”), działające jako likwidator BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej: Fundusz) ogłasza niniejszym, że nową datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 30 czerwca 2017 r.

  Przyczyną niezakończenia procesu likwidacji Funduszu w dniu 31 grudnia 2016 r., jest niedokonanie zbycia jego aktywów w pierwotnie zakładanym terminie.

  Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń w przedmiotowej kwestii. zobacz ogłoszenie

  14-12-2016

  Ogłoszenie nr 1 o nowej dacie zakończenia likwidacji BPH FIZ Sektora Nieruchomości

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970, NIP: 527-21-53-832, REGON 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości: 23.456.525,00 zł, opłaconym w całości (dalej „Towarzystwo”), działające jako likwidator BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej: Fundusz) ogłasza niniejszym, że nową datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 30 czerwca 2017 r.

  Przyczyną niezakończenia procesu likwidacji Funduszu w dniu 31 grudnia 2016 r., jest niedokonanie zbycia jego aktywów w pierwotnie zakładanym terminie.

  Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń w przedmiotowej kwestii. zobacz ogłoszenie

  21-07-2016

  Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, o kapitale zakładowym w wysokości 23.456.525,00 zł, w całości opłaconym będący likwidatorem („Likwidator”) BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji („Fundusz”) niniejszym przekazuje do wiadomości informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu.
  zobacz ogłoszenie

  08-03-2016

  Ogłoszenie o zgromadzeniu inwestorów BPH FIZ Sektora Nieruchomości

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”) informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 30 marca 2016 r. na godzinę 9:00 w Centrum Szkoleniowym Adgar Ochota, Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:


  - Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
  - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
  - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - Przyjęcie porządku obrad,
  - Przekazanie Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego na dzień otwarcia jego likwidacji,
  - Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

  Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są Uczestnicy, którzy nie później, niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (tj. najpóźniej w dniu 22.03.2016 r.) złożą w siedzibie BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, imienne świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.). Świadectwa depozytowe można składać w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy. Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Statutu Funduszu Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (przedstawicieli ustawowych). Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  28-01-2016

  Ogłoszenie nr 3 o rozpoczęciu likwidacji BPH FIZ Sektora Nieruchomości

  Informujemy, że w dniu 28.01.2016 w gazecie Parkiet opublikowaliśmy ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości
  zobacz ogłoszenie

  14-01-2016

  Ogłoszenie nr 2 o rozpoczęciu likwidacji BPH FIZ Sektora Nieruchomości

  Informujemy, że w dniu 14.01.2016 w gazecie Parkiet opublikowaliśmy ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości
  zobacz ogłoszenie

  31-12-2015

  Ogłoszenie nr 1 o rozpoczęciu likwidacji BPH FIZ Sektora Nieruchomości

  Informujemy, że w dniu 31.12.2015 w gazecie Parkiet opublikowaliśmy ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości
  zobacz ogłoszenie

  29-12-2015

  Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji

  BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 247 ust. 1 w zw. z art. 246 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych niniejszym ogłasza o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu, tj. upływie okresu, na jaki Fundusz został utworzony.

  Fundusz został utworzony przez Towarzystwo na czas określony – tj. do dnia 28 grudnia 2013 r., przy czym okres działalności Funduszu mógł zostać przedłużony maksymalnie o 2 lata ze względu na uwarunkowania dotyczące rynku nieruchomości. Zarząd Towarzystwa w dniu 30 kwietnia 2013 r., uwzględniając wydaną w dniu 23 kwietnia 2013 r., opinię Komitetu Doradczego Funduszu oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, podjął uchwałę o przedłużeniu okresu działalności Funduszu o 2 lata, tj. do dnia 28 grudnia 2015 r.

  W związku z wystąpieniem wyżej wymienionej przesłanki rozwiązania Funduszu, z dniem 29 grudnia 2015 r. została otwarta likwidacja Funduszu. Rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu jego likwidacji.

  27-11-2015

  List do uczestników BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

  Szanowni Państwo,

  Przypominamy, że zbliża się okres likwidacji funduszu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości ("Fundusz"). Mając to na uwadze, pragniemy przedstawić Państwu informacje, dotyczące przebiegu tego procesu oraz opisać dalsze działania, jakie będą podejmowane w związku z likwidacją.
  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  Likwidacja Funduszu – przyczyny i termin

  Informujemy, że przyczyną likwidacji Funduszu jest upływ czasu, na jaki został on utworzony. Pierwotnie, Fundusz utworzony został na okres do 28 grudnia 2013 r., jednak z uwagi na niekorzystną sytuację rynkową w tamtym okresie, BPH TFI podjęło decyzję o przedłużeniu jego funkcjonowania do 28 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Raporcie Bieżącym 8/2013 dostępnym na stronach internetowych BPH TFI (www.bphtfi.pl).


  Oznacza to, że 28 grudnia 2015 r., jest ostatnim dniem funkcjonowania Funduszu w dotychczasowej formie, a od 29 grudnia 2015 r., stanie się on funduszem inwestycyjnym w likwidacji oraz od tego dnia Fundusz będzie posługiwał się nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości w likwidacji.

  Z formalnego punktu widzenia oznacza to, że celem podejmowanych działań przestanie być wzrost wartości aktywów, a priorytetem Towarzystwa, występującego od tego dnia jako likwidator, stanie się zbycie aktywów Funduszu, ściągnięcie jego należności, zaspokojenie wierzycieli i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu. Wypłata ta nastąpi po zakończeniu procesu likwidacji, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez Państwa certyfikatów inwestycyjnych. Z dniem rozpoczęcia likwidacji, Fundusz nie będzie mógł emitować oraz wykupywać certyfikatów inwestycyjnych, a także wypłacać dochodów.

  Mając na uwadze specyfikę Funduszu i brak możliwości określenia czasu trwania likwidacji (a w tym celu m.in. sprzedaży wszystkich nieruchomości, których właścicielami były podmioty powiązane z Funduszem) trudno na chwilę obecną określić datę zakończenia likwidacji. Towarzystwo dołoży jednak wszelkich starań, aby proces ten przeprowadzić najbardziej efektywnie i zakończyć jak najszybciej, co pozwoli na rozwiązanie Funduszu i wypłacenie środków pieniężnych na Państwa rzecz.

  Ostatnia wycena Funduszu

  Stosownie do postanowień statutu, ostatnią oficjalną wycenę Funduszu Towarzystwo sporządzi na siódmy dzień giełdowy przed otwarciem likwidacji tj. na 16 grudnia 2015 roku. Po tym terminie, Towarzystwo nie będzie publikowało oficjalnych wycen, co nie zmienia jednak faktu, że Uczestnicy będą informowani o stanie aktywów Funduszu. W pierwszej kolejności, zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, które zostanie przedstawione m.in. zgromadzeniu inwestorów. Ponadto, w przypadku, w którym likwidacja Funduszu będzie trwała dłużej niż 6 miesięcy, sporządzane i ogłaszane będą półroczne informacje o stanie likwidacji Funduszu, zawierające m.in. informacje o ilości i rodzaju zbytych aktywów w danym półroczu, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia takiej informacji, sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji, sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu, sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia oraz poniesione w danym półroczu koszty likwidacji.

  Opłaty za zarządzanie w okresie likwidacji

  Intencją Towarzystwa jest optymalizacja kosztów likwidacji Funduszu. Dlatego też w dniu 23 listopada 2015 roku Zarząd Towarzystwa zrezygnował z uprawnienia do pobierania opłaty za zarządzanie w okresie likwidacji.

  Notowania na Giełdzie

  Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są obecnie przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jednak mając na uwadze wejście Funduszu w okres likwidacji, stosownie do § 32 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, certyfikaty Funduszu notowane będą po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem otwarcia likwidacji, chyba że Zarząd GPW postanowi inaczej. Wobec tego, o ile Zarząd Giełdy nie podejmie innej decyzji w tym zakresie, ostatnim dniem, w którym możliwe będzie dokonywanie obrotu giełdowego certyfikatami inwestycyjnymi wyemitowanymi przez Fundusz, będzie 22 grudnia 2015 roku.

  Dalsze informacje

  Towarzystwo, działając jako likwidator Funduszu, będzie przekazywało Państwu wszelkie informacje wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem Funduszu.

  Niezależenie jednak od powyższego, w celu ułatwienia Państwu dostępu do wszelkich informacji związanych z likwidacją, Towarzystwo uruchomi dedykowaną stronę internetową – www.likwidacjasn.pl , na której będą zamieszczane wszelkie informacje istotne dla Państwa z punktu widzenia prowadzonej likwidacji. Towarzystwo zapewnia, że będzie dokładało wszelkich starań aby, przy uwzględnieniu przepisów prawa i konieczności zachowania tajemnic handlowych, zamieszczane tam informacje były możliwie precyzyjne i przedstawiające w przystępny sposób aktualną sytuację Funduszu i przebieg likwidacji.

  Dalsze pytania

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z:
  - BPH TFI pod numerem infolinii 801 350 000 lub
  - Biurem Maklerskim Banku, pod numerem infolinii 801 377 933 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 308 56 09 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych), a także pod adresem e-mail: bm.cok@bph.pl. W kontaktach z Bankiem prosimy posługiwać się numerem PESEL.

  zwiń

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KLIENTÓW

 • 1. Jaką kwotę otrzymam po likwidacji Funduszu?

  Wysokość kwoty otrzymanej z umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych będzie wprost zależna od ceny po jakiej Fundusz dokona zbycia aktywów. W mniejszym stopniu, na wysokość otrzymanej kwoty, wpływają koszty likwidacji Funduszu. Zgodnie z brzmieniem Statutu Funduszu koszty likwidacji to ponoszone koszty zbycia lokat Funduszu, koszty ogłoszeń, badania sprawozdań finansowych, koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych, koszty opłat sądowych oraz ponoszonych na rzecz instytucji państwowych, i innych usług niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, a także wynagrodzenie likwidatora. Uchwałą Zarządu Towarzystwa zostało ono obniżone do 40.000 zł.

  Fundusz opublikował po raz ostatni Wartość Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny na dzień wyceny 16 grudnia 2015 roku. Wartość Aktywów Netto przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła 60,92 zł. Wartość ta bazowała na wycenie nieruchomości sporządzonej przez firmę PriceWaterhouseCoopers.

  Mając na uwadze powyższe:
  - wysokość oferowanych cen przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości oraz,
  - na ile i czy odbiegać będą nowe oferty od ostatniej wyceny sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych.
  Powyższe będą determinować w istotnym stopniu wysokość środków otrzymanych przez Uczestników Funduszu z umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych po zakończeniu procesu sprzedaży aktywów.

  Warto zauważyć, że Fundusz finansuje kredytami bankowymi (wykorzystuje dźwignię finansową) posiadane pośrednio aktywa (nieruchomości), co powoduje, że Wartość Aktywów Netto Funduszu jest bardzo wrażliwa na zmianę wartości /ceny nieruchomości.

 • 2. Kiedy odbędzie się odkupienie Certyfikatów przez Fundusz?

  Umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez wypłatę uzyskanych, z likwidacji Funduszu, środków pieniężnych będzie możliwe dopiero:
  (1) po zbyciu przez Likwidatora wszystkich aktywów Funduszu, w szczególności nieruchomości posiadanych przez spółki celowe lub samych akcji i udziałów spółek celowych;
  (2) po dokonaniu ściągnięcia należności Funduszu oraz
  (3) po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu.

  W okresie likwidacji zasadniczym obowiązkiem Likwidatora jest sprzedaż aktywów Funduszu. Zbywanie aktywów Funduszu będzie dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów Uczestników.

 • 3. Kiedy otrzymam pieniądze z umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych?

  Uczestnik Funduszu otrzyma środki pieniężne po zbyciu wszystkich aktywów Funduszu przez Likwidatora, po dokonaniu ściągnięcia należności Funduszu oraz po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu.

  Wypłata, uzyskanych z likwidacji Funduszu, środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu nastąpi proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów Inwestycyjnych.

CO TO JEST I JAK PRZEBIEGA LIKWIDACJA?

 • 4. Co oznacza likwidacja Funduszu?

  Likwidacja to ostatnia faza życia Funduszu. Jest to proces polegający na zbyciu wszystkich aktywów Funduszu, dokonaniu ściągnięcia należności Funduszu oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Likwidacja odbywa się na podstawie opracowanego przez Likwidatora harmonogramu, według którego zbywane są aktywa Funduszu oraz dokonywane są pozostałe czynności likwidacyjne, w tym umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu.

  Likwidacja jest odwrotnym, do fazy inwestycyjnej, procesem i ostatnim etapem funkcjonowania Funduszu. W okresie likwidacji zasadniczym obowiązkiem Likwidatora jest sprzedaż aktywów Funduszu. Po przeprowadzeniu procesu likwidacji następuje rozwiązanie Funduszu.

 • 5. Dlaczego zdecydowano się na likwidację?

  Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz brzmieniem Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji oraz decyzją o przedłużeniu Funduszu, o której Fundusz informował Raportem Bieżącym nr 8/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, likwidacja Funduszu jest podyktowana wystąpieniem przesłanki rozwiązania Funduszu, tj. upływem okresu, na jaki Fundusz został utworzony.

  Okresem funkcjonowania Funduszu, zgodnie ze Statutem Funduszu i podjętymi na jego podstawie decyzjami o przedłużeniu czasu działalności Funduszu, był okres do dnia 28 grudnia 2015 roku włącznie. W związku z wystąpieniem wyżej wymienionej przesłanki rozwiązania Funduszu z dniem 29 grudnia 2015 roku została otwarta likwidacja Funduszu. Rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu jego likwidacji.

 • 6. Kiedy będzie przeprowadzona likwidacja?

  Dniem otwarcia procesu likwidacji Funduszu był 29 grudnia 2015 roku. Likwidacja Funduszu potrwa do dnia spieniężenia wszystkich aktywów Funduszu i wypłaty środków pieniężnych Uczestnikom.

 • 7. Kto będzie Likwidatorem Funduszu?

  Zgodnie z brzmieniem Statutu (art. 45 ust. 3) Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo.

 • 8. Dlaczego Likwidatorem jest Towarzystwo?

  Towarzystwo jest Likwidatorem Funduszu zgodnie z brzmieniem Statutu (art. 45 ust. 3).

 • 9. Jakie jest zadanie Likwidatora?

  Zadaniem Likwidatora jest sprzedaż wszystkich aktywów Funduszu. Na dzień 16 grudnia 2015 roku, w Portfelu Inwestycji Docelowych Funduszu znajdowały się akcje i udziały 17 spółek celowych. Na dzień 16 grudnia 2015 roku 10 spółek wciąż posiadało nieruchomości.

  Lista posiadanych przez Fundusz spółek celowych na dzień 16 grudnia 2015 roku przedstawiała się następująco:

  1. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  2. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  3. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  4. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  5. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  6. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  7. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  8. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  9. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  10. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  11. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  12. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  13. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  14. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  15. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  16. TERE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  17. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Lista posiadanych pośrednio przez Fundusz na dzień 16 grudnia 2015 roku nieruchomości przedstawiała się następująco:

  1. Marynarska Tower – biurowiec w Warszawie przy ul. Marynarskiej 19A oferujący łącznie 6,1 tys. m kw. powierzchni użytkowej.
  2. Wynalazek Tower – biurowiec w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5,3 tys. m kw.
  3. Viking House – biurowiec w Warszawie przy ul. Pileckiego 63 o łącznej powierzchni najmu 3,8 tys. m kw.
  4. Marynarska 21 – biurowiec w Warszawie przy ul. Marynarskiej 21, który oferuje łącznie ponad 3,5 tys. m kw. powierzchni biurowej oraz usługowej.
  5. Projekt Eureka – Marynarska – działka parkingowa przeznaczona pod zabudowę biurową w Warszawie.
  6. Media Markt Katowice – market elektroniczny w Katowicach.
  7. Media Markt Chorzów – market elektroniczny w Chorzowie.
  8. Carrefour Bolesławiec – market spożywczy w Bolesławcu.
  9. Centrum Krakowska 61– centrum handlowe w Warszawie przy Al. Krakowskiej 61 o łącznej powierzchni użytkowej prawie 80 tys. m kw. Fundusz jest w trakcie realizacji projektu zmierzającego do powiększenia centrum o dodatkową powierzchnię handlową na poziomie 20 tys. m kw.
  10. Renaissance Tower– biurowiec w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A oferujący ponad 17 tys. m kw. powierzchni biurowej.
 • 10. Jak będzie przeprowadzony proces likwidacji Funduszu?

  Likwidacja Funduszu rozpoczęła się 29 grudnia 2015 roku. Dzień ten jest dniem otwarcia likwidacji. Zgodnie z zapisami Statutu, na siódmy Dzień Giełdowy poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu tj. 16 grudnia 2015 roku, dokonana została wycena Aktywów Funduszu, ustalona Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny.

  Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo. Zadaniem Likwidatora jest sprzedaż wszystkich aktywów Funduszu. Z dniem otwarcia likwidacji Funduszu, Likwidatorowi przysługują wyłącznie prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania Funduszem. Na dzień 16 grudnia 2015 roku, 10 spółek celowych Funduszu wciąż posiadało nieruchomości.

  Lista posiadanych przez Fundusz spółek celowych na dzień 16 grudnia 2015 roku przedstawiała się następująco:

  1. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  2. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  3. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  4. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  5. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  6. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  7. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  8. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  9. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  10. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  11. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  12. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  13. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  14. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  15. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka Komandytowo-Akcyjna
  16. TERE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  17. REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Lista posiadanych pośrednio przez Fundusz, na dzień 16 grudnia 2015 roku, nieruchomości przedstawiała się następująco:

  1. Marynarska Tower – biurowiec w Warszawie przy ul. Marynarskiej 19A oferujący łącznie 6,1 tys. m kw. powierzchni użytkowej.
  2. Wynalazek Tower – biurowiec w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5,3 tys. m kw.
  3. Viking House – biurowiec w Warszawie przy ul. Pileckiego 63 o łącznej powierzchni najmu 3,8 tys. m kw.
  4. Marynarska 21 – biurowiec w Warszawie przy ul. Marynarskiej 21, który oferuje łącznie ponad 3,5 tys. m kw. powierzchni biurowej oraz usługowej.
  5. Projekt Eureka – Marynarska – działka parkingowa przeznaczona pod zabudowę biurową w Warszawie.
  6. Media Markt Katowice – market elektroniczny w Katowicach.
  7. Media Markt Chorzów – market elektroniczny w Chorzowie.
  8. Carrefour Bolesławiec – market spożywczy w Bolesławcu.
  9. Centrum Krakowska 61– centrum handlowe w Warszawie przy Al. Krakowskiej 61 o łącznej powierzchni użytkowej prawie 80 tys. m kw. Fundusz jest w trakcie realizacji projektu zmierzającego do powiększenia centrum o dodatkową powierzchnię handlową na poziomie 20 tys. m kw.
  10. Renaissance Tower– biurowiec w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A oferujący ponad 17 tys. m kw. powierzchni biurowej.

  Likwidacja będzie polegała na sprzedaży lub likwidacji spółek celowych posiadanych przez Fundusz, która to będzie poprzedzona sprzedażą nieruchomości, nad którymi pośrednią kontrolę sprawuje Fundusz.

  Od daty rozpoczęcia likwidacji Fundusz zobowiązany jest posługiwać się nazwą BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji.

  Przesłanką likwidacji Funduszu jest upływ terminu na jaki Fundusz został utworzony.

  Posiadane przez spółki celowe Funduszu nieruchomości mogą być sprzedane na dwa sposoby:

  1. poprzez sprzedaż nieruchomości jako składnika aktywów – wówczas w aktywach Funduszu nadal pozostaje spółka celowa, a wynik ze sprzedaży nieruchomości przekłada się wprost na wartość tej spółki (wartość akcji lub udziałów) i związanych z nią innych lokat. Po sprzedaży przez spółkę celową nieruchomości regulowane są jej zobowiązania, nadwyżka środków transferowana jest do Funduszu, a spółkę bez nieruchomości Fundusz musi zlikwidować (celem wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego) lub sprzedać;
  2. poprzez sprzedaż przez Fundusz spółki celowej lub spółek celowych wraz z nieruchomością – to rozwiązanie jest bardziej korzystne dla Funduszu i jego Uczestników, gdyż umożliwia szybsze zakończenie likwidacji Funduszu. Nie wszyscy kupujący chcą się jednak na nie zgodzić, gdyż niesie ono za sobą konieczność weryfikacji historii podatkowej i prawnej danej spółki, co zwiększa koszty transakcyjne ponoszone przez kupującego oraz wydłuża czas analizy niezbędny na jej dokonanie.

  Podsumowując, Likwidator na początku procesu likwidacji Funduszu opracowuje harmonogram, na podstawie którego zbywać będzie aktywa Funduszu, dokonuje ściągnięcia należności Funduszu, zaspokaja wierzycieli Funduszu oraz umarza Certyfikaty Inwestycyjne poprzez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu.

  Fundusz, za pośrednictwem spółek celowych, sprzeda zatem poszczególne nieruchomości, połączy, przekształci i zlikwiduje spółki celowe, które nie posiadają aktywów nieruchomościowych. Po sprzedaży nieruchomości zlikwiduje lub sprzeda także pozostałe spółki i wypłaci środki Uczestnikom Funduszu.

  Na pierwszy kwartał procesu likwidacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem, planowane jest przeprowadzenie działań zmierzających do wyłonienia kontrahentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zainteresowanych zakupem aktywów znajdujących się w Funduszu, oraz przeprowadzenie postępowania ofertowego, celem wyłonienia nabywców finalnych.

 • 11. Kiedy zostanie zakończona likwidacja?

  Likwidacja przebiega na podstawie harmonogramu zbywania aktywów Funduszu przez Likwidatora. Po zbyciu aktywów, dokonaniu ściągnięcia należności Funduszu i zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, nastąpi umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu. Zgodnie z ogłoszeniem o otwarciu likwidacji Funduszu, planowana data zakończenia likwidacji Funduszu to 31 grudnia 2016 r., przy czym termin ten może ulec zmianie.

 • 12. Czy jest termin, w którym musi zakończyć się likwidacja i wynikająca z niej wypłata środków Uczestnikom?

  Nie ma terminu ściśle określającego do kiedy likwidacja powinna się zakończyć. Dodatkowo, mając na uwadze specyfikę Funduszu oraz fakt, iż standardowy okres trwania transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych w Polsce to kilka miesięcy, trudno na chwilę obecną określić czas trwania likwidacji.

  Co jednak ważne, Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby proces ten zakończyć jak najszybciej, co pozwoli na wypłacenie środków pieniężnych na Państwa rzecz i rozwiązanie Funduszu. Zgodnie z ogłoszeniem o otwarciu likwidacji Funduszu planowana data zakończenia likwidacji Funduszu jest 31 grudnia 2016 roku, przy czym termin ten może ulec zmianie.

  W przypadku jeżeli likwidacja Funduszu trwa ponad 6 miesięcy, Likwidator jest obowiązany do sporządzenia i ogłaszania, w sposób określony w Statucie Funduszu, informacji półrocznych o stanie likwidacji Funduszu w tym o planowanym terminie zakończenia likwidacji. Ponadto informacje półroczne zawierają następujące dane: (i) ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu, (ii) wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji, (iii) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji, (iv) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu, (v) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia oraz (vi) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu.

POZOSTAŁE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 • 13. Na jakim etapie znajduje się proces sprzedaży poszczególnych nieruchomości?
  Proszę o szczegółowe informacje na temat ofert, oferentów, propozycji cen?

  Towarzystwo, które od 29 grudnia 2015 roku pełni rolę Likwidatora, nie może ujawniać szczegółów prowadzonych negocjacji oraz toczących się rozmów, gdyż zobowiązane jest do zachowania tajemnicy handlowej, której ujawnienie mogłoby mieć negatywny wpływ na prowadzone rozmowy i proces sprzedaży, a tym samym proces likwidacji.

  Towarzystwo potwierdza jedynie, iż prowadzone są rozmowy dotyczące sprzedaży zarówno pojedynczych nieruchomości komercyjnych, jaki i całego ich portfela. Ceny sprzedaży muszą odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej oraz oferowanym przez Fundusz gwarancjom, rękojmiom zabezpieczającym zapewnienia Funduszu dla kupujących nieruchomości.

  Na pierwszy kwartał procesu likwidacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem, planowane jest przeprowadzenie działań zmierzających do wyłonienia kontrahentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zainteresowanych zakupem aktywów znajdujących się w Funduszu oraz przeprowadzenie postępowania ofertowego, celem wyłonienia nabywców finalnych.

 • 14. W jaki sposób zostanie sprzedany majątek Funduszu?

  Posiadane przez spółki celowe Funduszu nieruchomości mogą być sprzedane na dwa sposoby:

  1. poprzez sprzedaż nieruchomości jako składnika aktywów – wówczas w aktywach Funduszu nadal pozostaje spółka celowa, a wynik ze sprzedaży nieruchomości przekłada się wprost na wartość tej spółki (wartość akcji lub udziałów) i związanych z nią innych lokat. Po sprzedaży przez spółkę celową nieruchomości, regulowane są jej zobowiązania, nadwyżka środków transferowana jest do Funduszu, a spółkę bez nieruchomości Fundusz musi zlikwidować (celem wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego) lub sprzedać;
  2. poprzez sprzedaż przez Fundusz spółki celowej lub spółek celowych wraz z nieruchomością – to rozwiązanie jest bardziej korzystne dla Funduszu i jego Uczestników, gdyż umożliwia szybsze zakończenie likwidacji Funduszu. Nie wszyscy kupujący chcą się jednak na nie zgodzić, gdyż niesie ono za sobą konieczność weryfikacji historii podatkowej i prawnej danej spółki, co zwiększa koszty transakcyjne ponoszone przez kupującego oraz wydłuża czas analizy niezbędny na jej dokonanie.

  Spółki celowe Funduszu nieposiadające nieruchomości muszą zostać zamknięte (zlikwidowane).

 • 15. Czy muszę złożyć jakieś dokumenty bądź zlecenie sprzedaży Certyfikatów Inwestycyjnych? Gdzie się zgłosić w tej sprawie? Czy jako posiadacz Certyfikatów Funduszu w związku z jego likwidacją powinienem coś zrobić? Na przykład zgłosić się na jakąś listę?

  Zalecamy weryfikację poprawności danych osobowych i numerów rachunków bankowych, jakie zostały wskazane przez każdego z Uczestników w procesie składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu. W przypadku, gdyby na przestrzeni lat, tj. od dnia nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych do dnia zakończenia likwidacji Funduszu i wypłaty środków w związku z umorzeniem Certyfikatów, Uczestnik zmienił dane osobowe lub numer rachunku bankowego, brak aktualnych danych może wpłynąć na opóźnienie wypłaty środków.

  Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) KDPW po otrzymaniu od Likwidatora całości środków, jakie są należne Uczestnikom, dokona identyfikacji liczby Uczestników oraz posiadanych przez nich Certyfikatów, a następnie za pośrednictwem biur maklerskich i banków, prowadzących rachunki papierów wartościowych, dokona wypłaty środków.

 • 16. Czy Fundusz gwarantuje ochronę zainwestowanego kapitału?

  Fundusz nie gwarantuje ochrony zainwestowanego kapitału.

 • 17. W jaki sposób Fundusz będzie informował o postępach, sprzedawaniu nieruchomości i wykupach?

  W przypadku gdy likwidacja Funduszu będzie trwała ponad 6 miesięcy, Likwidator będzie zobowiązany do sporządzenia i ogłoszenia, w sposób określony w statucie Funduszu, informacji o stanie likwidacji Funduszu.

  Od dnia rozpoczęcia likwidacji, Fundusz nie może emitować oraz wykupywać Certyfikatów Inwestycyjnych, a także wypłacać dochodów.

  Wszelkie kluczowe informacje o likwidacji Funduszu będą publikowane także na niniejszej stronie internetowej: www.likwidacjasn.pl

 • 18. Gdzie uczestnicy Funduszu mogą aktualizować swoje dane, np. numer rachunku, numer dowodu osobistego itp.?

  Zalecamy weryfikację poprawności danych osobowych i numerów rachunków bankowych, jakie zostały wskazane przez każdego z Uczestników w procesie składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu. W przypadku gdyby na przestrzeni lat, tj. od dnia nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych do dnia zakończenia likwidacji Funduszu i wypłaty środków w związku z umorzeniem Certyfikatów, Uczestnik zmienił dane osobowe lub numer rachunku bankowego, brak aktualnych danych może wpłynąć na opóźnienie wypłaty środków.

  Aktualizacji danych należy dokonać bezpośrednio w podmiocie, który prowadzi rachunek papierów wartościowych danego Uczestnika lub przechowuje w imieniu Uczestnika Certyfikaty. Dane podmiotów przechowujących dla Państwa Certyfikaty Inwestycyjne sugerujemy zweryfikować z dokumentami zapisu/nabycia Certyfikatów.

 • 19. Dlaczego są takie słabe wyniki? Skąd wzięła się strata?

  Na wyniki Funduszu wpływa m.in. cykliczność rynku nieruchomości, a w szczególności nadpodaż powierzchni biurowych w Warszawie, przeciągający się proces uzyskiwania pozwolenia na budowę dla Centrum Krakowska 61, wprowadzenie zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych oraz wspólników tych spółek od 1 stycznia 2014 roku poprzez nadanie polskiej spółce komandytowo-akcyjnej statusu "podatnika podatku dochodowego od osób prawnych". Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdorazowa zmiana wartości nieruchomości znajduje odzwierciedlenie w wartości tego aktywa (akcji/udziału) w księgach Funduszu.

 • 20. Dlaczego przedłużyliście działanie Funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości skoro były takie złe wyniki?

  Fundusz został utworzony w 2005 roku i jego horyzont inwestycyjny określony został na 8 lat, czyli pierwotnie, Fundusz utworzony został na okres do dnia 28 grudnia 2013 roku. Jednak z uwagi na niekorzystną sytuację rynkową w tamtym okresie, uwzględniając wydaną opinię Komitetu Doradczego Funduszu oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, Zarząd Towarzystwa w dniu 30 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę o przedłużeniu okresu działalności Funduszu o 2 lata, tj. do dnia 28 grudnia 2015 roku. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawione zostały w Raporcie Bieżącym 8/2013 dostępnym na stronach internetowych BPH TFI (www.bphtfi.pl)

 • 21. Dlaczego nie było w Funduszu wcześniejszych wykupów tak jak w Funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2?

  Zgodnie z art. 32 ust. 3 Statutu Funduszu, przy podejmowaniu decyzji o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo w szczególności brało pod uwagę:

  1. płynność finansową Funduszu,
  2. bieżące możliwości inwestycyjne na rynku nieruchomości w ramach Portfela Inwestycji Docelowych,
  3. opinię Komitetu Doradczego.

  W toku działalności Funduszu nie zaszły przesłanki (jak to miało w miejsce w przypadku BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2) uzasadniające wykup i z tego powodu nie został on zrealizowany.